Statut koła Statut koła

Statut Koła Naukowego „TI ESTIN ALETHEIA TBSP UJ",

zajmującego się europejską tradycją prawną, prawem rzymskim i komparatystyką prawniczą.

 

Rozdział I

Koło, jego cele i środki

Art. 1 Koło nosi nazwę Koła Europejskiej Tradycji Prawnej, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej „TI ESTIN ALETHEIA" TBSP UJ i zwane jest w niniejszym Statucie Kołem."

Art. 2 Koło działa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Art. 3 Koło ma swojego Opiekuna Naukowego, zwanego w niniejszym Statucie Opiekunem.

Art. 4 Celem Koła jest:

1. Pogłębianie wiedzy prawniczej, zwłaszcza w dziedzinie europejskiej tradycji prawnej i filozoficznej, prawa rzymskiego oraz komparatystyki prawniczej.

2. Rozwijanie życia naukowego pośród członków Koła.

3. Pogłębianie formacji społecznej i religijnej członków Koła.

4. Szerzenie atmosfery koleżeństwa wśród członków Koła.

Art. 5 Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. Inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych.

2. Kontakty naukowe ze środowiskami prawniczymi w kraju i zagranicą.

3. Współpracę z innymi organizacjami studenckimi lub organizacjami o podobnym profilu.

4. Organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością Koła.

 

Rozdział II

Władze Koła

Art. 6 Władzami Koła są:

1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane w niniejszym Statucie Komicjum Generalnym.

2. Zarząd Koła, zwany w niniejszym Statucie Magistraturą.

3. Komisja Rewizyjna, zwana w niniejszym Statucie Konsylium Trybunów.

a) Komicjum Generalne

Art. 7 Komicjum Generalne:

1. Wybiera Magistraturę po przedstawieniu przez kandydata na Konsula proponowanego składu oraz programu wyborczego. Magistraturą zostaje wybrana, jeżeli kandydujący skład uzyska jako całość co najmniej 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania."

2. (skreślony)

3. Może odwołać przed upływem kadencji:

a) Konsula  na wniosek co najmniej 1/5 wszystkich członków koła większością 2/3 głosów. Decyzja Komicjum Generalnego w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Opiekuna.

b)  Pretorów, Edyla lub Kwestora na wniosek Konsula lub co najmniej  1/5 wszystkich członków koła bezwzględną większością głosów.

c) (skreślony)

3a.

a) W razie odwołania Magistratury, Komicjum Generalne na tym samym zebraniu wybiera Magistraturę w trybie określonym w ust. 1 niniejszego artykułu.

b) W razie odwołania członków Magistratury przeprowadzonego w trybie art 3 ust. 3 pkt b) Konsul na tym samym zebraniu przedstawia Komicjum Generalnemu  kandydata na stanowisko, którego wybór zostaje dokonany większością 2/3 głosów Komicjum przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4. Udziela absolutorium Magistraturze po wysłuchaniu sprawozdania Magistratury i Konsylium Trybunów.

5. Wybiera Konsylium Trybunów. Pierwszym Trybunem zostaje osoba, która otrzymała w głosowaniu największą ilość głosów, pozostałymi Trybunami zostają dwie osoby z kolejnymi najwyższymi wynikami. W przypadku równości głosów przeprowadza się ponowne głosowanie, a jeśli nie przyniesie rozstrzygnięcia wyboru dokonuje się w drodze losowania.

6. Akceptuje roczny plan pracy Koła przedstawiony przez Magistraturę.

7. Na wniosek Magistratury uchwala składkę członkowską i składki celowe.

8. Stanowi prawa Koła.

9. Komicjum Generalne podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

10. Większością 3/4 głosów podejmuje decyzję o rozwiązaniu Koła, która wymaga zatwierdzenia przez Opiekuna.

11. Wykonuje inne uprawnienia określone w niniejszym Statucie.

Art. 8 Komicjum Generalnemu przewodniczy Opiekun lub osoba przez niego wyznaczona.

Art. 7 Komicjum Generalne jest zwoływane przynajmniej raz w roku akademickim przez Magistraturę z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek ponad połowy członków, przez Konsylium Trybunów lub przez Opiekuna.

Art. 9 Magistratura informuje wszystkich członków Koła o Komicjum Generalnym w sposób zwyczajowo przyjęty z tygodniowym wyprzedzeniem. Dotyczy to także Konsylium Trybunów i Opiekuna, jeśli korzystają z uprawnienia z art. 16.

Art. 10 Raz w roku, na początku każdego roku akademickiego, Magistratura zwołuje Komicjum Generalne w celu wyboru Władz Koła oraz uzyskania absolutorium przez ustępującą Magistraturę.

Art. 11 Jeżeli Magistratura nie zwoła Komicjum Generalnego w regulaminowym terminie, wówczas zwołuje je Pierwszy Trybun lub Opiekun.

b) Magistratura

Art. 12 W skład Magistratury wchodzi od 4 do 5 członków

1.    Prezes zwany w niniejszym Statucie Konsulem.

2.    Co najmniej jeden wiceprezes zwany w niniejszym Statucie Pretorem

3.    Sekretarz zwany w niniejszym Statucie Edylem.

4.    Skarbnik zwany w niniejszym Statucie Kwestorem.

 

Art. 13 Magistratura:

1.    Kieruje bieżącymi pracami Koła.

1a.   Przygotowuje plan pracy Koła i sporządza sprawozdanie z jego realizacji.

1b.   Odpowiada za działalność naukową i organizacyjną Koła.

2.    Wykonuje inne uprawnienia określone w niniejszym Statucie.

Art. 14 Pracami Magistratury kieruje Konsul. Magistratura podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej trzech członków przy czym zawsze w obecności Konsula, z zastrzeżeniem art. 15a in fine. W wypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Konsula.

Art. 14a 1. Konsulowi przysługuje prawo weta wobec uchwał podjętych przez Magistraturę.

2. Magistratura może odrzucić weto Konsula trzema głosami członków Magistratury w przypadku zarządu liczącego cztery osoby lub czterema głosami w przypadku zarządu liczącego pięć osób.

Art. 15 Konsul kieruje sprawami Koła przy zasięganiu opinii Magistratury, przy poszanowaniu interesów Koła oraz w miarę możliwości po zorientowaniu się w opiniach jego członków.

Art. 15a Pretorzy w ważnych sprawach współdziałają z Konsulem, dokonują niezbędnych czynności w ramach bieżącej działalności Koła i w zakresie ustalonym z Konsulem.

Art. 15b W razie wystąpienia istotnych przeszkód w wykonywaniu obowiązków przez Konsula, wskazuje on Pretora, który przejmuje jego obowiązki.

Art. 16 (skreślony)

Art. 17 (skreślony)

Art. 18 Konsul i Pretorzy są reprezentantami Koła. Sposób reprezentacji normuje przyjęty zwyczaj.

Art. 19 Konsulom zaleca się w sprawach zwyczajowych Koła, nieregulowanych statutem, zasięgać opinii swych poprzedników.

Art. 20 Edyl:

1.    prowadzi Rejestr Członków i pełną dokumentację Koła,

2.    przyjmuje wnioski Członków Koła,

3.    jest odpowiedzialny za publikację, w zwyczajowo przyjęty sposób, wszelkich uchwał podjętych przez organy Koła, a także za działalność informacyjną o przedsięwzięciach Koła,

4.    informuje Konsula o konieczności zwołania Komicjum Generalnego.

Art. 21 Kwestor:

1.    prowadzi Księgę Przychodów i Rozchodów Koła oraz inną dokumentację finansową Koła,

2.    zbiera składki członkowskie i składki celowe.

Art. 22 Kadencja Magistratury trwa jeden rok akademicki. Po upływie kadencji, Magistratura pełni swe obowiązki aż do przejęcia ich przez następny skład Magistratury.

Art. 23 W wypadku ustąpienia Magistratury przed upływem kadencji, Pierwszy Trybun zwołuje Komicjum Generalne w celu wyboru nowej Magistratury. Dotychczasowa Magistratura pełni zaś swe obowiązki aż do przejęcia ich przez nowo obrany skład.

c)    Konsylium Trybunów

Art. 24 Konsylium Trybunów przedstawia corocznie Komicjum Generalnemu swe sprawozdanie z kontroli dokumentów, działalności i majątku Magistratury.

Art. 25 W skład Konsylium Trybunów wchodzą:

1.    Pierwszy Trybun, jako jego przewodniczący.

2.    Dwóch Trybunów.

Art. 26 Konsylium Trybunów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pełnym składzie.

Art. 27 Członkowie Konsylium Trybunów nie mogą wchodzić w skład Magistratury.

Art. 28 Kadencja Konsylium Trybunów trwa jeden rok akademicki. Po upływie kadencji Konsylium Trybunów pełni swe obowiązki aż do przejęcia ich przez nowo obrany skład.

 

Rozdział III

Opiekun

Art. 29 Opiekunem może być pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Art. 30 Opiekun:

1.    wspomaga pracę koła, doradza jego organom, pomaga w kontaktach z Uniwersytetem Jagiellońskim.

2.    (skreślony)

3.    opiniuje wniosek Magistratury o wydalenie członka z Koła.

4.    dokonuje wiążącej wykładni postanowień niniejszego Statutu.

5.    zatwierdza decyzje Komicjum Generalnego o rozwiązaniu Koła oraz o odwołaniu Magistratury lub jednego z jej członków. 

6.    może zwołać Komicjum Generalne zgodnie z art. 11.

 

Rozdział IV

Członkowie Koła

Art. 31 Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zgłosi chęć przystąpienia do Koła i aktywnie uczestniczył w pracach Koła przez  6 miesięcy. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Magistratura.

Art. 32 Od decyzji odmownej przysługuje ubiegającemu się o przyjęcie do Koła odwołanie do Komicjum Generalnego poprzez złożenie wniosku do Konsylium Trybunów, które niezwłocznie zwołuje Komicjum Generalne w tej sprawie.

Art. 33 Członkowie Koła mają prawo:

1.    Do udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło w okresie od października do czerwca każdego roku akademickiego.

2.    Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła.

3.    Do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków i składania wniosków w sprawie działalności Koła.

Art. 34 Członkowie Koła mają obowiązek:

1.    Przestrzegać praw Koła, w tym płacić składki członkowskie.

2.    Brać czynny i stały udział w pracach Koła.

3.    Swym zachowaniem dawać wzór wartościom uznanym przez Koło.

4.     Być posłusznym postanowieniom demokratycznie wybranych organów Koła.

Art. 35 Członkostwo wygasa na skutek:

1.    Wystąpienia z Koła.

2.    Skreślenia z listy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3.    Wydalenia z Koła uchwałą Magistratury podjętą po zasięgnięciu opinii Konsylium Trybunów i Opiekuna w wypadku popełnienia czynu na szkodę Koła lub nieprzestrzegania jego praw.

4.    Zaprzestania czynnej działalności w ramach Koła na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

5.    Ustania działalności Koła.

Art. 36 Od decyzji o wydaleniu z Koła przysługuje odwołanie do Komicjum Generalnego w trybie z art. 32.

Art. 37

1.    Członek, który nie zapłacił składek członkowskich do 1 stycznia, może zostać zawieszony w prawach członka uchwałą Magistratury.

2.    Członkowi zawieszonemu w jego prawach nie przysługuje czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła.

3.  Przywrócenie praw członkowskich następuje po zapłaceniu zaległych składek uchwałą Magistratury, która nie może być podjęta później niż na tydzień przed Komicjum Generalnym.

Art. 38 Osobie szczególnie zasłużonej dla Koła Komicjum Generalne może nadać tytuł Członka Honorowego. Członek Honorowy ma prawo uczestniczenia w Komicjum Generalnym z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek Koła

Art. 39 Majątek Koła powstaje:

1.    Ze składek członkowskich i składek celowych uchwalanych przez Komicjum Generalne na wniosek Magistratury.

2.    Z dochodów z przedsięwzięć Koła.

3.    Z subwencji, darowizn i dochodów nadzwyczajnych.

Art. 40 Zobowiązania finansowe zaciągają w imieniu Konsul i Pretor lub Konsul i Kwestor. Inne wiążące akty w imieniu Koła podpisuje  Konsul.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

Art. 41 Komicjum Generalne uchwala Niniejszy Statut większością 2/3. Tą samą większością Komicjum Generalne może dokonywać zmian w Statucie.

Art. 42 Wniosek o zmianę Statutu musi wpłynąć do Magistratury najpóźniej 14 dni przed Komicjum Generalnym i musi być umieszczony w porządku obrad wraz z opiniami organów Koła.

 

Rozdział VII

Przepisy wprowadzające i końcowe

Art. 43 Wiążącej wykładni postanowień niniejszego Statutu dokonuje Opiekun.

Art. 44 Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zatwierdzenia go przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego. To samo dotyczy każdorazowej zmiany Statutu.

Art. 45 Pierwszymi członkami stają się osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia do niego do dnia pierwszego Komicjum Generalnego.

 

Członkowie Założyciele:

 

Iga Pułka

Grzegorz Blicharz

Michał Derek

Paweł Dziwiński

Bartłomiej N. Kot

Kamil Sorka

Wojciech Bańczyk

 

Uchwalono dnia 29 listopada 2011 r. w Krakowie.

Zmieniono dnia 8 października 2013 r. w Krakowie.

Zmieniono dnia 3 października 2017 r. w Krakowie.

.